Przejdź do treści

Poniedziałek, 6.2.2023

Imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Rehabilitacja społeczna > Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności. Ponieważ od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wysokość zniżki. Rodzaj dokumentów uprawniający osoby niepełnosprawne do korzystania z określonych zniżek zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r . (Dz.U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1495).

 Zniżki przysługują:

 • Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
 • Opiekunowie lub przewodnicy – jedna osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies przewodnik,
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia.

Poniższa tabela zawiera zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami transportu publicznego typu (PKS) i (PKP)*

 

 Lp. 

                    Uprawnienia                   

             PKP (klasa 2)                        PKS               

             Dodatkowe informacje         

  1. Dzieci do lat 4

100% ulga na pociągi

osobowe,

pospieszne i ekspresowe,

 IC, EC

bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

100 % ulga na

autobusy

zwykłe

i przyspieszone

bilety jednorazowe

W przypadku PKS - u (zwykły i

przyspieszony) pod warunkiem nie

korzystania przez dziecko z

oddzielnego

miejsca do siedzenia, a jeżeli

korzysta to ulga 78%

  2.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnik lub opiekun

towarzyszący

w podróży osobie niewidomej albo

osobie niezdolnej do samodzielnej

egzystencji

opiekun - 18 lat

przewodnik 13 lat lub pies

przewodnik 

 

 

 

 

 

 

 

95% ulga na pociągi

osobowe i

ekspresowe, IC, EC

bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga na autobusy

zwykłe, przyspieszone,

pospieszne

bilety jednorazowe

                            -
  3.

Dzieci i młodzież dotknięta

inwalidztwem lub niepełnosprawne

 

78% ulga na pociągi osobowe,

pospieszne i ekspresowe,

IC, EC

bilety jednorazowe lub

miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga na autobusy

zwykłe, przyspieszone

i pospieszne

bilety jednorazowe lub

miesięczne imienne

Wyłacznie w ramach przejazdów

celowych, których katalog zawarty

jest w ustawie

np. z domu do szkoły lub

ze szkoły do domu

  4.

Rodzice lub opiekunowie dzieci i

młodzieży dotknietej inwalidztwem

lub niepełnosprawnej

78% ulga na pociągi osobowe,

pospieszne i ekspresowe, IC,

EC

bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy

zwykłe, przyspieszone

i pospieszne

bilety jednorazowe

               -
  5.

Osoby niezdolne do samodzielnej

egzystencji

49% ulga na pociągi osobowe,

bilety jednorazowe

37% na pociągi pospieszne

i ekspresowe, IC, EC

bilety jednorazowe klasa 2,

w klasie 1 dopłata

49% ulga na autobusy

zwykłe

37% ulga na autobusy

przyspieszone i

pospieszne

bilety jednorazowe

               -
  6.

Osoby niewidome uznane za

niezdolne

do samodzielnej egzystencji

93% ulga na pociągi

osobowe

51% ulga na pociągi 

pospieszne i ekspresowe,

IC, EC

ulgi 93% na autobusy

zwykłe

51% ulga na  autobusy

przyspieszone i

pospieszne  

bilety jednorazowe lub miesięczne

imienne

  7.

Osoby niewidome, które nie są

uznane

za osoby niezdolne do samodzielnej

egzystencji

37% ulga na pociągi osobowe,

pospieszne i ekspresowe,

IC, EC

bilety jednorazowe lub

miesięczne

imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga na autobusy

zwykłe, przyspieszone

i pospieszne

bilety jednorazowe lub

miesięczne imienne

              -
  8.

Cywilne niewidome ofiary działań

wojennych uznane za osoby

niezdolne do samodzielnej

egzystencji

78% ulga na pociągi osobowe i

pospieszne

78% ulga na autobusy

zwykłe, przyspieszone i

pospieszne

na podstawie biletów jednorazowych
  9.

Emeryci i renciści oraz ich

współmałżonkowie, na których

pobierane są zasiłki rodzinne

37% ulga na pociągi osobowe,

pospieszne i ekspresowe 

 

          - dwa przejazdy w ciągu roku

  

Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego

Lp. Osoby uprawnione Rodzaj dokumentu
1. Dzieci do lat 4 - 100% Dokument stwierdzający wiek dziecka
2. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne  - 78%

1) Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w niżej (pkt 2).

2) Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściowa niezdolnośc do pracy i niezdolnośc do samodzielnej egzystencji albo niezdolnośc do samodzielnej egzystencji.
 • Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
   - termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęc rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
  - potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne. 
3. Rodzice lub opiekunowie dzieci i  młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej - 78%
 • dokumenty dziecka określone powyżej - jeśli przejazd jest odbywany z dzieckiem,
 • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub zaświadczenie wydane przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne - jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.   
4. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 49% lub 37%
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wypis z treści orzeczenia wojskowego komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści tego orzeczenia lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolnośc do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie z ZUS stwierdzające wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 •  legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wystawiony przez uprawniony organ.

Dokumenty wymienione wyżej okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 49% lub 37%
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, - wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści tego orzeczenia lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolnośc do samodzielnej egzystencji albo niezdolnośc do samodzielnej egzystencji,
 • zaswiadczenie ZUS stwierdzające wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolnoścć do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie z KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

* Dane ze strony http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Należy pamiętać, iż ulga 100 % oznacza uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100 %, który jest wydawany nieodpłatnie. 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.