Przejdź do treści

Wtorek, 16.8.2022

Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Rehabilitacja zawodowa > Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakład aktywności zawodowej może zostać utworzony przez gminę, powiat, fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Warunki utworzenia i finansowania działalności zakładu aktywności zawodowej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r.

Utworzenie zakładu

Do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu województwa organizator zakładu składa wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu. Zgodnie z  § 2.2. rozporządzenia wniosek ten powinien zawierać m.in. następujące informacje:

 • nazwę i siedzibę organizatora,
 • status prawny i podstawę działania,
 • statut organizatora,
 • adres zakładu i tytuł prawny do lokalu,
 • proponowaną liczbę zatrudnionych wraz z określeniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
 • plan i rodzaj działalności gospodarczej (zakład aktywności zawodowej nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i handlem wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, pozostałymi wyrobami o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, wyrobami z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali),
 • zakres planowanej rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia,
 • proponowaną obsadę etatową zakładu,
 • preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów,
 • plan pomieszczeń zakładu oraz projekt dostosowania obiektu i lokali do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pracowników,
 • projekt regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.

 

Finansowanie kosztów działalności zakładu określone zostaje w umowie zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa zawarta zostaje na okres posiadania przez organizatora zakładu statusu zakładu aktywizacji zawodowej. Koszty działalności zakładu związane są z:

 • utworzeniem zakładu:
  • przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i rehabilitacyjnych
  • zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego
  • wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych
  • przystosowanie stanowisk pracy
  • zakup surowców, materiałów, narzędzi, środków transportu

 

 • działalnością obsługowo – rehabilitacyjną:
  • wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo – rehabilitacyjnej
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertelne, nagrody jubileuszowe
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • materiały, energia, usługi materialne i niematerialne
  • transport i dowóz osób niepełnosprawnych
  • szkolenie pracowników niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym runku pracy lub z prowadzona działalnością gospodarczą zakładu
  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty na świadczenia urlopowe
  • wymiana maszyn, urządzeń i wyposażeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług w związku z ich zamortyzowaniem się
  • inne związane z działalnością obsługowo - rehabilitacyjną

 

 • działalnością gospodarczą, finansowaną ze sprzedaży wyrobów i usług:
  • wynagrodzenie osób niepełnosprawnych za wykonywaną pracę, obliczane na podstawie wskaźnika podstawowego wynagrodzenia określonego w statusie zakładu
  • nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych za wykonywaną pracę w wysokości do 30% podstawowego wynagrodzenia
  • materiały, energia, usługi materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
  • naprawa maszyn i urządzeń.

Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

W zakładach aktywności zawodowej czas pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w porze nocnej (oprócz dozorców, stróży zakładowych lub osób posiadających zaświadczenie lekarskie o barku przeciwwskazań do wykonywania pracy w godzinach nocnych) i w godzinach nadliczbowych.

Osoby niepełnosprawne w ramach czasu pracy mają prawo do 30 minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może być przedłużony do maksymalnie 120 minut na wniosek służb rehabilitacyjnych zakładu.

Pracownikom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Prawo to nie przysługuje osobom niepełnosprawnym uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych oraz osobom, które nabyły prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów. 

Zakładowy fundusz aktywności

Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z dochodu z działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności. Środki te przechowywane są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze środków zakładowego funduszu aktywności mogą być finansowane na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wydatki związane z:

 • usprawnieniem i dodatkowym oprzyrządowaniem stanowisk pracy,
 • poprawą warunków pracy,
 • zakupem sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku,
 • pomocą w przygotowaniu tych osób do pracy poza zakładem i wyrównaniem ich szans w nowym miejscu pracy,
 • dokształceniem, przekwalifikowaniem i ich szkoleniem,
 • pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub usamodzielniają się,
 • rekreacją i uczestnictwem w życiu kulturalnym,
 • pomocą w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.