Przejdź do treści

Wtorek, 16.8.2022

Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Rehabilitacja zawodowa > Zakłady Pracy Chronionej

Zakład Pracy Chronionej

Zakład Pracy Chronionej

 Co to jest Zakład Pracy Chronionej ?

Podstawowym celem Zakładu Pracy Chronionej (zpch) jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniej dla nich pracy, opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

 Rozdział 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedstawia szczegółowo zasady prawne związane z założeniem i prowadzeniem zpch.

Każdy pracodawca chcący ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej musi spełniać następujące warunki:  

 • prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniać co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze pracy,
 • przez okres minimum 6 miesięcy zatrudnienie osób niepełnosprawnych winno stanowić co najmniej 50% ogółu zatrudnionych, w tym minimum 20% osób musi posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych może być niższy, tj. stanowić co najmniej 30% ogółu zatrudnionych, w przypadku zatrudniania osób niewidomych lub psychicznie chorych, bądź upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • obiekty i pomieszczenia zakładu pracy muszą odpowiadać przepisom i zasadom BHP,
 • stanowiska pracy muszą być dostosowane do potrzeb pracowników,
 • musi zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Status Zakładu Pracy Chronionej nadaje wojewoda w formie decyzji administracyjnej. Wojewoda sprawuje również nadzór nad przestrzeganiem warunków związanych z prowadzeniem ZPCH.

 

Przywileje pracodawcy związane z prowadzeniem ZPCH 

 • częściowa refundacja kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zwolnienie z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.

Każdy pracodawca prowadzący ZPCH musi utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych na którym gromadzone są środki w 90% uzyskane z tytułu ww. zwolnień (10% przekazywane jest do PFRON). Co najmniej 10% zgromadzonych na tym funduszu środków przeznaczona zostaje na zaspokojenie indywidualnych potrzep zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych środki funduszu rehabilitacji przeznaczone mogą zostać na następujące wydatki:

 • wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • finansowanie części kosztów wprowadzenia nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar  czasu pracy
 • tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie zakładu
 • podstawową oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
 • dodatkowe wynagrodzenie pracowników ze znajomością języka migowego oraz lektorów dla pracowników niewidomych
 • szkolenia i przekwalifikowania celem nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich podnoszenia
 • dowóz do pracy i z pracy pracowników niepełnosprawnych
 • zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się komunikacją publiczną
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających
 • działalność turystyczna, sportową i rekreacyjną
 • pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych
 • indywidualne programy rehabilitacji
 • wspólne zadania pracodawców prowadzących zakłady z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy mogą przeznaczyć do 10% środków funduszu rehabilitacji.

 Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych pracodawcy prowadzącemu zpch

może zostać udzielona pomoc finansowa

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na: 

 • dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
 • refundację kosztów budowy lub rozbudowy zakładu
 • refundację kosztów transportowych, administracyjnych.

Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem. Obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym pracodawca złożył do PFRON wniosek o dofinansowanie, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie. Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytowej (oraz aneksu) z bankiem pod warunkiem złożenia ww. wniosku  przez pracodawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub aneksu do tej umowy. W innym przypadku zostanie udzielone od dnia wpływu kompletu wniosku. Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

Pracodawca składa wniosek do PFRON o dofinansowanie na dany rok kalendarzowy  w terminie do dnia 15 listopada tego roku.

Refundacją może obejmować koszty poniesione przez pracodawcę w okresie od 1 stycznia roku, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż po dniu złożenia tego wniosku do PFRON:

 • w przypadku kosztów budowy lub rozbudowy zakładu – kosztami kwalifikującymi się do refundacji są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robot budowlanych w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w przypadku kosztów transportowych  - kosztami kwalifikującymi się do refundacji są udokumentowane koszty:

v  zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia, eksploatacji środka transportu  przystosowanego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych

v  zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.

 • w przypadku kosztów administracyjnych - kosztami kwalifikującymi się do refundacji są udokumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pracodawca składa wniosek do PFRON o refundację w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja.

W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zpch po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin składania wniosków o dofinansowanie i/lub refundację przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego.

 Wniosek składany przez pracodawcę do PFRON powinien zawierać m.in.:

1)      nazwę pracodawcy

2)      adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy, do korespondencji,

3)      imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę w sprawie,

4)      numer telefonu, faksu

5)      adres mail-owy

6)      numer NIP i PKD

7)      nazwa banku i numer rachunku bankowego

8)      dane dotyczące wnioskowanej pomocy

Szczegółowe informacje dotyczące danych oraz  dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku o dofinansowanie lub refundację zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.