Przejdź do treści

Poniedziałek, 21.1.2019

Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Aktywny Samorząd > obszary realizacji

Obszary 2018

Obszary realizacji Programu w 2018 roku

 1. Maksymalna kwota dofinansowania/refundacji oraz minimalny wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Modułu I wynosi:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadania Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

8.000 zł

15%

Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.200 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 2. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, tj. przyjazdem na kurs i powrotem z kursu) – 600 zł

25%

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadania Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 2. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 3. dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

10%

Zadanie 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 2. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie dotyczy

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

zadanie nierealizowane

Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3.000 zł nie dotyczy

Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

I. Dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 1. w zakresie ręki – 9.000 zł,
 2. przedramienia – 20.000 zł,
 3. ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 4. na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 6. uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

II. Dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem Programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł

10%

Zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. do 30% kwot wymienionych w ust. I zadania 3;
 2. dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu  - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł
   
10%

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON

Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

200 zł miesięcznie -  tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

15%

* Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące Wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I - w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione (ust.28, pkt 1, lit.a dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe ... w 2018 roku)
 • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (ust.28, pkt 1, lit.a dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe ... w 2018 roku)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017, poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Podstawowa kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi do 1.000 zł;:
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:
 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, w szczególności gdy:
- korzysta z pomocy tłumacza migowego,
- korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej niewidomej,
- porusza się na wózku inwalidzkim;
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w trybie przyspieszonym,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
W przypadku, gdy posiadane środki w Module II nie umożliwią Realizatorowi udzielenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia we wnioskowanych kwotach, pierwszeństwo będą mieli Wnioskodawcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz o najniższym, przeciętnym miesięcznym dochodzie. 
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75%  wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, 
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Przypominamy, że:
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.