Przejdź do treści

Czwartek, 21.9.2017

Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Aktywny Samorząd > obszary realizacji

Obszary

 1. Maksymalna kwota dofinansowania/refundacji oraz minimalny wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Modułu I wynosi:

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadania Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

5.000 zł

15%

Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.100 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
 2. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, tj. przyjazdem na kurs i powrotem z kursu) – 600 zł

25%

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadania Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 1. dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 2. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 3. dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

10%

Zadanie 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 2. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie dotyczy

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

Zadanie 1

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

zadanie nierealizowane w 2017 roku

Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2.000 zł nie dotyczy

Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

I. Dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 1. w zakresie ręki – 9.000 zł,
 2. przedramienia – 20.000 zł,
 3. ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 4. na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 6. uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

II. Dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem Programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł

10%

Zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. do 30% kwot wymienionych w ust. I zadania 3;
 2. dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu  - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł
   
10%

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON

Wymagany udział własny Wnioskodawcy*

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

15%

* Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące Wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I - w 2017 roku prferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione (ust.29 dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe ... w 2017 roku)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Podstawowa kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosi:
 • do 800 zł - w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym,
 • do 1.000 zł – w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
a)  700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, w szczególności gdy:
 • korzysta z pomocy tłumacza migowego,
 • korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej niewidomej,
 • porusza się na wózku inwalidzkim;
b)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
c)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
d)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
 • do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 • do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

 • Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
 • Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
Przypominamy, że:
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.